ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดเสวนาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ในยุค New Normal” โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาจำนวน 2 ท่านได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.เอกราช ดีนาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และมีอาจารย์ของสำนัก ฯ เป็นวิทยากรร่วมได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสาข์ คงธนกุลบวร ,รองศาสตราจารย์ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ ,อาจารย์สมบูรณ์ ชำนาญ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรันยา ทองดีนอกและ ดร.จุฬาวดี มีวันคำ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ จำนวน 52 ท่าน

 

 km1 1

 

  km1 2

 km1 3

 km1 5

 

 สไลด1

 

 สไลด6

 สไลด7

 

 

 สไลด8