สำนักวิชาศึกษาทั่วไปขอมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปด้านงานวิจัย จำนวน 7 ท่าน  8 เรื่องดังนี้

 

  เกยรตบตร อรอนงค

  เกยรตบตร ธนญญา

  เกยรตบตร ศศพง

  เกยรตบตร สภร

   เกยรตบตร ศศพง2

   เกยรตบตร สราวด

   เกยรตบตร อจฉราพร.png

 เกยรตบตร อจฉราพร2