ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ผศ.วรวัฒน์ ทิพย์จ้อย รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมพัฒนาประเด็นชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำแก้ภัยเเล้งในเวทีรายงานความก้าวหน้าเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเเบบบูรณาการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 

3 1