ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 คณาจารย์สำนึกวิชาศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการอบรมและเสวนาวิชาการ  "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการจากแหล่งทุนภายนอกให้ได้ทุน"  ณ ห้องจันทน์กะพ้อ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวโน้มประเด็นการวิจัยเชิงบูรณาการในปัจจุบัน ตลอดจนนโยบาย เป้าหมาย และข้อกำหนดของแหล่งทุนต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอาจารย์จำนวน ๕๐ คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก เป็นวิทยากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล ,รองศาสตราจารย์สุปรีชา วงศ์อารีย์,รองศาสตราจารย์ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ , รองศาสตราจารย์ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภิละ และ อาจารย์นงพงา เรืองยศ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา

 

2 1

  2 2