สำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดดำเนินโครงการ “พลังแผ่นดิน

ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19” ขึ้นในวันที่ 18 มีนารม 2563 ณ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา บ้านโนนอุดม ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โดยได้รับ

ความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง 

กิจกรรมประกอบด้วย : การสอบถามคัดกรองเบื้องต้น ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน การให้ความรู้เรื่องโรค COVID-19 วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง

การดูแลตนเองให้อยู่รอดปลอดภัย วิธีการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เป็นต้น

 1

 

 2