1

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการพิพิธอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยการประกวดอาหารอาเซียน การแสดงภูมิปัญญาอาหารอีสานจากโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นอุดร และโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณลานศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาทิ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่าห้าร้อยคน

1

1

1

1

1