2

รายวิชาวิถีไทยพื้นถิ่นอุดร ได้จัดโครงการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานี ครั้งที่ ๒ ภายใต้ชื่องาน “นิทรรศการผ้าทอพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอุดรธานี” ณ ลานกิจกรรมใต้ถุนอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ

๑.เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานีสู่สาธารณชน

๒. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการเรียนรู้ร่วมกัน

๓. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 

๔.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในคุณค่าความเป็นพื้นถิ่นให้นักศึกษาในรายวิชา

โดยภายในงานมีการจัดแสดงการสาธิตการทอผ้าไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องผ้าไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมาร่วมกิจกรรมมากมาย

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3