อาหารอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป ได้จัดโครงการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารอาเซียน ครั้งที่ ๓ ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียนผ่านการทำอาหาร

โดยภายในงานนักศึกษาในรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษฯ ได้ทำการแข่งขันทำอาหารประจำชาติของ ๑๐ ประเทศอาเซียนและนำเสนอความรู้เรื่องอาหารของแต่ละชาติเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองชิมอาหารของแต่ละประเทศด้วย ผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำอาหารประจำชาติอาเซียน ได้แก่ ตัวแทนประเทศอินโดนีเซีย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสองได้แก่ ตัวแทนประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ตามลำดับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการฉายภาพยนต์เรื่อง “The Lady อองซานซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศพม่า โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่าห้าร้อยคน

อาหารอาเซียน

อาหารอาเซียน

อาหารอาเซียน

อาหารอาเซียน

อาหารอาเซียน

อาหารอาเซียน