ช่องทางในการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปภาคเรียนที่ 1/2563

 

ผศ.วรวัฒน์ ทิพย์จ้อย เข้าร่วมพัฒนาประเด็นชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำแก้ภัยเเล้ง

 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดดำเนินโครงการ “พลังแผ่นดิน ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19”

ผศ.วรวัฒน์ ทิพย์จ้อย ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คณาจารย์สำนึกวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมและเสวนาวิชาการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการจากแหล่งทุนภายนอก

ผศ.นวรัตน์ บุญภิละ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 17

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี