ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดเสวนาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ในยุค New Normal” โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาจำนวน 2 ท่านได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.เอกราช ดีนาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และมีอาจารย์ของสำนัก ฯ เป็นวิทยากรร่วมได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสาข์ คงธนกุลบวร ,รองศาสตราจารย์ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ ,อาจารย์สมบูรณ์ ชำนาญ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรันยา ทองดีนอกและ ดร.จุฬาวดี มีวันคำ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ จำนวน 52 ท่าน

 

 km1 1

 

  km1 2

 km1 3

 km1 5

 

 สไลด1

 

 สไลด6

 สไลด7

 

 

 สไลด8

ผศ.วรวัฒน์ ทิพย์จ้อย เข้าร่วมพัฒนาประเด็นชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำแก้ภัยเเล้ง

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปขอมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปด้านงานวิจัย จำนวน 7 ท่าน  8 เรื่องดังนี้

 

  เกยรตบตร อรอนงค

  เกยรตบตร ธนญญา

  เกยรตบตร ศศพง

  เกยรตบตร สภร

   เกยรตบตร ศศพง2

   เกยรตบตร สราวด

   เกยรตบตร อจฉราพร.png

 เกยรตบตร อจฉราพร2

 

 

ช่องทางในการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปภาคเรียนที่ 1/2563

 

โครงการการจัดการการวิจัย "พาคิด พาเขียน เรียนรู้ไปด้วยกัน" 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องทองกวาวชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรยาย โดยอ. นงพงา เรืองยศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนวิจัยซึ่งได้แหล่งทุนจากภายนอกมากมายเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์

 

 km2

 

  สไลด1

 

 สไลด5

 

 สไลด6

 

 สไลด7

 

 

 

 

 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดดำเนินโครงการ “พลังแผ่นดิน ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19”