สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการพิพิธอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยการประกวดอาหารอาเซียน การแสดงภูมิปัญญาอาหารอีสานจากโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นอุดร...

รายวิชาวิถีไทยพื้นถิ่นอุดร ได้จัดโครงการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานี ครั้งที่ ๒ ...

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป ได้จัดโครงการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารอาเซียน ครั้งที่ ๓ ...