ผศ.นวรัตน์ บุญภิละ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 17

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป ได้จัดโครงการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารอาเซียน ครั้งที่ ๓ ...

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการพิพิธอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยการประกวดอาหารอาเซียน การแสดงภูมิปัญญาอาหารอีสานจากโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นอุดร...

รายวิชาวิถีไทยพื้นถิ่นอุดร ได้จัดโครงการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานี ครั้งที่ ๒ ...