หลักสูตรสำนักวิชาศึกษาทั่วไปปี 62  download เอกสารหลักสูตร คลิกที่นี่

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีหน่วยกิตจำนวน 30 หน่วยกิต ดังนี้

 

GE11001        ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                         6(3-6-9)

                       King’s Philosophy for Local Development

GE22001       ความดีงามแห่งชีวิต                                                   6(3-6-9)

                      Virtue of Life

GE33001       วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย                                6(3-6-9)

                      Science and Contemporary Issues

GE33002       รู้ทันโลกดิจิทัล                                                         3(2-2-5)

                      Digital literacy

GE44001       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                          3(2-2-5)    

                      Thai for Communication

GE44002       ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน              3(2-2-5)

                      English for Life and Work

GE44003       ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้                                   3(2-2-5)

                      English in Use