ลักสูตรสำนักวิชาศึกษาทั่วไปปี 2559     download เอกสารหลักสูตร คลิกที่นี่

       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีหน่วยกิตจำนวน 33 หน่วยกิต ดังนี้

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

 

หลักสูตรสำนักวิชาศึกษาทั่วไปปี 2562   download เอกสารหลักสูตร คลิกที่นี

         1. ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 หน่วยกิต

         2. ความดีงามแห่งชีวิต จำนวน  6 หน่วยกิต

         3. วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย จำนวน  6 หน่วยกิต

         4. รู้ทันโลกดิจิทัล จำนวน 3 หน่วยกิต

         5. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           จำนวน  3 หน่วยกิต

         6. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน จำนวน  3 หน่วยกิต

         7. ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ จำนวน  3 หน่วยกิต