หลักสูตรสำนักวิชาศึกษาทั่วไปปี 59  download เอกสารหลักสูตร คลิกที่นี่

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีหน่วยกิตจำนวน 33 หน่วยกิต ดังนี้

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

 

1) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต ดังนี้

- ภาษาไทย เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE10001     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   Thai for Communication

GE10004     สุนทรียภาพในภาษาไทย 3(3-0-6)   Aesthetics in Thai Language

- ทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE10002     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   English for Communication

GE10005     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า 3(3-0-6)   Communicative English in Impromptu Situations

- ทักษะการอ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษ เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE10003     การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป 3(3-0-6)   Reading and Writing English for General Purposes

GE10006     การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ 3(3-0-6)   English Reading and Writing in Use

 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

- จริยธรรม เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE20001     จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต 2(1-2-3)   Morality for Living

GE20005     ศาสนาเพื่อการดำรงชีวิต 2(1-2-3)   Religion for Living

- สุนทรียศาสตร์ เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE20002     สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6)   Aesthetics for Life

GE20006     สุนทรียภาพในอีสาน 3(3-0-6)   Aesthetics in Isan

- ทักษะชีวิต เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE20003     พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน 2(1-2-3)   Human Behavior for Self–development

GE20007     จิตวิทยาการพัฒนาตนในสังคมยุคใหม่ 2(1-2-3)   Psychology for Self-development in Modern Society 

- สารสนเทศ เลือก 1 รายวิชาต่อไปนี้

GE20004     การรู้สารสนเทศ 2(1-2-3)   Information Literacy

GE20008     ทักษะสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)   Information Literacy Skill in Daily Life

 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต 

- พลเมืองไทย เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE30001     วิถีชีวิตพื้นถิ่นอุดรธานี 2(1-2-3)   Udon Thani’s Way of Life 

GE30004     สังคมและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3)   Thai Society and Culture

- พลเมืองโลก เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE30005     พลวัตกับสังคมโลก 2(1-2-3)   Dynamics of Global Society

GE30006     ลุ่มน้ำโขงกับโลกสมัยใหม่ 2(1-2-3)   Meknong and Modern World

- หน้าที่พลเมือง เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE30007     กฎหมายเพื่อความเข้าใจสังคม 2(1-2-3)   Law for Social Understanding

GE30008     กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)   Law in Daily Life

 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

- สิ่งแวดล้อม เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE40001     ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)   Life and Environment

GE40005     สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง 2(1-2-3)   Environment and Changing

- วิทยาศาสตร์ เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE40002     วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)   Science for Quality of Life

GE40006     วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต 2(1-2-3)   Science for the Future

- คณิตศาสตร์ เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE40003 การคิดและการตัดสินใจ 2(1-2-3)Thinking and Decision Making

GE40007 การคิดและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)Thinking and Mathematics in Daily Life

- เทคโนโลยีสารสนเทศ เลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้

GE40004     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)   Information Technology for Learning

GE40008    รู้ทันโลกเทคโนโลยี 3(2-2-5)   Technology Literacy

ลักสูตรสำนักวิชาศึกษาทั่วไปปี 2559     download เอกสารหลักสูตร คลิกที่นี่

       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีหน่วยกิตจำนวน 33 หน่วยกิต ดังนี้

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

 

หลักสูตรสำนักวิชาศึกษาทั่วไปปี 2562   download เอกสารหลักสูตร คลิกที่นี

         1. ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 หน่วยกิต

         2. ความดีงามแห่งชีวิต จำนวน  6 หน่วยกิต

         3. วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย จำนวน  6 หน่วยกิต

         4. รู้ทันโลกดิจิทัล จำนวน 3 หน่วยกิต

         5. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           จำนวน  3 หน่วยกิต

         6. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน จำนวน  3 หน่วยกิต

         7. ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ จำนวน  3 หน่วยกิต

หลักสูตรสำนักวิชาศึกษาทั่วไปปี 62  download เอกสารหลักสูตร คลิกที่นี่

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีหน่วยกิตจำนวน 30 หน่วยกิต ดังนี้

 

GE11001        ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                         6(3-6-9)

                       King’s Philosophy for Local Development

GE22001       ความดีงามแห่งชีวิต                                                   6(3-6-9)

                      Virtue of Life

GE33001       วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย                                6(3-6-9)

                      Science and Contemporary Issues

GE33002       รู้ทันโลกดิจิทัล                                                         3(2-2-5)

                      Digital literacy

GE44001       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                          3(2-2-5)    

                      Thai for Communication

GE44002       ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน              3(2-2-5)

                      English for Life and Work

GE44003       ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้                                   3(2-2-5)

                      English in Use