วิชาศึกษาทั่วไปเดิมเรียกว่าวิชาพื้นฐานเป็นรายวิชาที่ช่วยส่งเสริมเติมเต็มความเป็นบัณฑิตและมุ่งเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งตามโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาต้องได้เรียนวิชาพื้นฐานประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดของสาขาวิชาเอกนั้นๆตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมาที่วิทยาลัยครูอุดรธานีได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏอุดรธานีมีการปรับโครงสร้างของสถาบัน โดยจัดตั้งเป็นคณะต่างๆและรายวิชาพื้นฐานกระจายอยู่ตามคณะซึ่งรายวิชาใดที่อยู่ในคณะคณะต้องรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2536 ได้มีการจัดทำหลักสูตรวิชาพื้นฐานโดยกำหนดให้วิชาพื้นฐานประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาได้แก่ 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งต่อมาสถาบันราชภัฏอุดรธานีได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับ ดังนี้

 

ปี พ.ศ.2541 มีการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชามาเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการและเปลี่ยนคำว่ารายวิชาพื้นฐานเป็นวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้กำหนดให้มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบ จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างเป็นเอกเทศ
โดยให้สังกัดอยู่ในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีประธานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้บริหารงานโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 2 ฝ่ายงานคือฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการมีหัวหน้ากลุ่มวิชา 4 กลุ่ม และผู้ประสานงานรายวิชา 15 รายวิชา

ปี พ.ศ.2548 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในทุกคณะรวมทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยเนื่องจากสถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

ปี พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยมอบอำนาจให้ดำเนินงานเช่นเดียวกับคณบดี
ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณงานที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบและมีบุคลากรในสังกัดเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับคณะ

ปี พ.ศ.2556 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “สำนักวิชาศึกษาทั่วไป” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ทั้งนี้ ยังคงรายวิชาศึกษาทั่วไป 14 รายวิชา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

GE10001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

GE10002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

GE10003 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป  3(3-0-6)

 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

GE20001 จริยธรรมกับชีวิต 2(2-0-4)

GE20002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6)

GE20003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(1-2-3)

GE20004 การรู้สารสนเทศ 2(1-2-3)

 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

GE30001 วิถีไทย พื้นถิ่นอุดรธานี 2(2-0-4)

GE30002 วิถีโลก 2(2-0-4)

GE30003 กฎหมายเพื่อชีวิตและสิทธิมนุษยชน 2(2-0-4)

 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GE40001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)

GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)

GE40003 การคิดและการตัดสินใจ 2(1-2-3)

GE40004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)

 

ปี พ.ศ.2559 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีรายวิชาเพิ่มขึ้นเป็น 24 รายวิชา

 

ปรัชญา

เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพิ่มพูนความเป็นพลเมืองดี

 

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหน่วยงานบริหารและจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างลักษณะความเป็นมนุษย์และพลเมืองดีมุ่งเสริมสร้างสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอนมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

2. บูรณาการกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับปรัชญาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

3. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

4. วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

5. บริการวิชาการ สืบสาน ส่งเสริม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน