genedu administrator01

นายสัติยะพันธ์ คชมิตร

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

 

 

 

 

genedu administrator02

นางวันวิสาข์ คงธนกุลบวร

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

 

 

 

 

genedu administrator03 นางสาวโศภิดา บุญจำนง

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป