ข่าวและกิจกรรม

โครงการพลังแผ่นดิน ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 โครงการพลังแผ่นดิน ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 วันพุธ, 18 มีนาคม 2563  สำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดดำเนินโครงการ “พลังแผ่นดิน ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19”
 โครงการอบรมและเสวนาวิชาการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการจากแหล่งทุนภายนอก โครงการอบรมและเสวนาวิชาการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการจากแหล่งทุนภายนอก วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563 คณาจารย์สำนึกวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมและเสวนาวิชาการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการจากแหล่งทุนภายนอก
โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำแก้ภัยเเล้ง โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำแก้ภัยเเล้ง วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563 ผศ.วรวัฒน์ ทิพย์จ้อย เข้าร่วมพัฒนาประเด็นชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำแก้ภัยเเล้ง
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันเสาร์, 14 มีนาคม 2563 ผศ.วรวัฒน์ ทิพย์จ้อย ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

header mcmac

 

Sar61 

ntbac

2b1

asean