ข่าวและกิจกรรม

พิพิธอาเซียน พิพิธอาเซียน วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการพิพิธอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยการประกวดอาหารอาเซียน การแสดงภูมิปัญญาอาหารอีสานจากโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นอุดร...
อาหารอาเซียน อาหารอาเซียน วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป ได้จัดโครงการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารอาเซียน ครั้งที่ ๓ ...
โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานี โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานี วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 รายวิชาวิถีไทยพื้นถิ่นอุดร ได้จัดโครงการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานี ครั้งที่ ๒ ...

header mcmac

cur59

sar59

ntbac

2b1

asean