ข่าวและกิจกรรม

บุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรม บุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรม วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 ผศ.นวรัตน์ บุญภิละ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
พิพิธอาเซียน พิพิธอาเซียน วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการพิพิธอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยการประกวดอาหารอาเซียน การแสดงภูมิปัญญาอาหารอีสานจากโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นอุดร...
อาหารอาเซียน อาหารอาเซียน วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป ได้จัดโครงการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารอาเซียน ครั้งที่ ๓ ...
โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานี โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานี วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 รายวิชาวิถีไทยพื้นถิ่นอุดร ได้จัดโครงการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานี ครั้งที่ ๒ ...

header mcmac

cur59

sar59

ntbac

2b1

asean